VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

webového portálu https://www.pelias.sk a https://www.pelias.cz

Pred začatím využívania našich služieb si prosím pozorne prečítajte tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

 Všeobecné ustanovenia

Obchodná spoločnosť Pelias, s.r.o., so sídlom Žltá 16F, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 375 599, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č. 156154/B (ďalej ako „prevádzkovateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktorými upravuje práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a tretími osobami (uchádzačmi o zamestnanie, klientmi, resp. ďalšími subjektmi) – používateľmi webstránky https://www.pelias.sk a https://www.pelias.cz
(ďalej aj „webstránka“).

Prevádzkovateľ je v zmysle predmetu podnikania poskytovateľom sprostredkovania zamestnania, poradenských a konzultačných služieb a v rámci predmetu podnikania je oprávnený vykonávať aj sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby.

Prevádzkovateľ v nasledujúcich ustanoveniach týchto VOP vymedzuje účel, spôsob použitia a základné podmienky zmluvného vzťahu pre používateľov webstránky. Iný účel vstupu a použitia webstránky ako je uvedený v týchto VOP sa zakazuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ujmy spôsobené použitím webstránky na iný účel ako je vymedzený v týchto VOP. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za škody a ujmy spôsobené tretími osobami, na ktoré používatelia získali kontakt prostredníctvom prevádzkovanej webstránky.

Pelias, s.r.o. ako prevádzkovateľ je administrátorom webstránky https://www.pelias.sk a https://www.pelias.cz

 

Poskytované služby

Služby poskytované prevádzkovateľom sú určené pre:

  • uchádzačov o prácu, t.j. fyzické osoby hľadajúce prácu (registrácia, možnosť reagovať na pracovnú ponuku, uloženie a sprístupnenie životopisu);
  • záujemcov a inzerujúcich spoločností ako zamestnávateľov, ktorí sa snažia prijať zamestnancov (registrácia, pridanie a zverejnenie pracovnej ponuky, prístup do databázy životopisov);
  • záujemcov/klientov o využitie konzultačných a poradenských služieb prevádzkovateľa
    (ďalej spolu ako „používateľ“).

Služby ponúkané uchádzačom o prácu sú bezplatné, s povinnosťou registrácie na webstránke.

Na webstránke je určený rozsah a obsah poskytovaných služieb. Používateľ môže kontaktovať prevádzkovateľa a požiadať o bližšie vysvetlenie rozsahu a obsahu služieb. Cena za služby a poplatky, ktoré účtuje prevádzkovateľ, sú účtované samostatne podľa cenníka alebo podľa dohody s prevádzkovateľom.

 

Podmienky používania webstránky

V rámci registrácie používateľ vyplní svoje údaje. Používateľ zaškrtnutím vymedzeného políčka súhlasí so spracovaním osobných údajov a akceptuje pravidlá spracúvania osobných údajov zverejnených na webstránke.

Používateľ zodpovedá za pravdivosť uvedených údajov. Používateľ nesmie zasahovať do práv iných osôb, znevažovať ich dobré meno, povesť ani poškodzovať ich práva. Používateľ má zodpovednosť za nepravdivo uvedené údaje a uvedenie prevádzkovateľa alebo tretie strany do omylu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody spôsobené nepravdivými údajmi uvedenými používateľmi.

Ak sa chce používať trvale odhlásiť – zrušiť svoj registračný účet na webstránke, zašle svoju požiadavku na zrušenie prevádzkovateľovi e-mailom alebo písomne. O zrušení účtu prevádzkovateľ informuje používateľa. V prípade, ak už používateľ uzavrel zmluvný vzťah s prevádzkovateľom, zrušenie registrácie na webstránke neznamená skončenie zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah môže používateľ ukončiť len postupom a z dôvodov v súlade so zmluvou a právnymi predpismi.

Používatelia webstránky akceptujú, že na internetovej stránke prevádzkovateľa, môžu byť umiestnené a viditeľné logá alebo reklamné oznámenia prevádzkovateľa alebo iných tretích osôb. Reklamné oznámenia (logá, videá, obrázky) sa uverejňujú na základe zmluvy samostatne uzatvorenej s prevádzkovateľom.

 

Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

Pre využívanie služieb prevádzkovateľa sa zo strany používateľov – záujemcov o odplatné služby prevádzkovateľa a inzerujúcich spoločností ako zamestnávateľov (ďalej aj „klient“) vyžaduje registrácia.

Klient si objednáva služby prevádzkovateľa prostredníctvom užívateľského profilu alebo objednaním konkrétnej služby prostredníctvom cenníka. V prípade potreby objednania služby inak ako vyššie uvedenými spôsobmi nás prosím kontaktuje e-mailom alebo telefonicky.

Objednávka služieb prevádzkovateľa musí zo strany klienta obsahovať minimálne:

  • obchodné meno
  • fakturačnú adresu
  • kontaktný údaj (telefón/email)
  • IČO, DIČ a/alebo IČ DPH
  • druh a obdobie poskytnutia služby

Zmluvný vzťah vzniká až po potvrdení objednávky zo strany prevádzkovateľa. Zmluva je uzavretá v období trvania vybranej služby. Objednávka klienta je záväzná, a jej prípadná zmena je možná iba na základe súhlasu oboch strán (klient a prevádzkovateľ).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvy v prípade, ak klient poruší tieto VOP, ustanovenia zmluvy alebo zákonné ustanovenia, v dôsledku čoho vznikne prevádzkovateľovi právo ukončiť zmluvu. V prípade predčasného ukončenie zmluvy je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa so žiadosťou emailom alebo písomne.

V prípade ak v dôsledku chyby na strane klienta zanikne možnosť využitia služby, klientovi nevzniká nárok na vrátenie sumy zaplatenej pri objednávke.

Platobné podmienky a ceny jednotlivých služieb

Ceny jednotlivých služieb sú uvedené v cenníku na webstránke. V prípade, že používateľ využíva odplatné služby prevádzkovateľa, zaväzuje sa zaplatiť riadne a včas odplatu za služby podľa cenníka alebo zmluvných dojednaní s prevádzkovateľom.

Faktúra za objednane služby je klientovi vystavená automaticky a zaslaná na klientom uvedený kontaktný údaj.

Zodpovednosť za škodu

Používateľ nesmie poškodzovať meno prevádzkovateľa, šíriť nepravdivé a skreslené informácie tretím osobám, a nesmie vyvíjať činnosť, aby akýmkoľvek spôsobom poškodil prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť údajov uvedených používateľmi v databáze životopisov. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nájdenie uchádzača a jeho zotrvanie na pracovnej pozícii a taktiež nezodpovedá za nájdenie práce pre uchádzačov a ich trvanie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť využívaním pracovného portálu, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát. Prevádzkovateľ nemá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov neoprávnenou osobou a ani za žiadne iné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Klient je povinný chrániť všetky osobné údaje, ktoré získal prostredníctvom pracovného portálu na webstránke a taktiež je povinný ochraňovať údaje pred sprístupnením alebo poskytnutím inej osobe alebo jej akékoľvek zverejnenie. Klient zodpovedá za všetky škody spôsobené porušením týchto podmienok.

Pri používaní webstránky sa očakáva znalosť technických možností internetu a všeobecná zručnosť všetkých používateľov webstránky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto webstránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybným pripojením na portál.

Reklamácie

V prípade vady poskytovaných služieb môže používateľ reklamovať u prevádzkovateľa vadu služby bezodkladne po zistení vady, najneskôr do 14 dní od kedy používateľ zistil vadu alebo vadu zistiť mohol. Prevádzkovateľ preverí uvedené skutočnosti a bezodkladne oznámi používateľovi svoje zistenia a spôsob nápravy vady, najneskôr do 10 dní od prijatia reklamácie.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Základné zásady ochrany osobných údajov používateľov webstránky a informácie o ich právach sú uvedené na webstránke ako Informácie o spracúvaní osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Používateľ sa zaväzuje pri užívaní webstránky a služieb prevádzkovateľa dodržiavať všetky ustanovenia týchto VOP.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto VOP. Vydaním nových VOP alebo zmenou VOP prevádzkovateľom strácajú staré VOP platnosť dňom uverejnenia nových VOP alebo zmien VOP na webstránke.
Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto podmienka sa riadia platnými legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2021.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť: Pelias, s.r.o.
Sídlo: Žltá 16/F, 851 07 Bratislava
E-mail: info@pelias.sk
Tel.: +421 (0) 903 401 798
https://www.pelias.sk a https://www.pelias.cz