INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodná spoločnosť Pelias, s.r.o., so sídlom Žltá 16/F, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 375 599, zapísaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č. 156154/B, týmto v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) informuje dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov nasledovne:

Prevádzkovateľ:

Pelias, s.r.o., so sídlom Žltá 16/F, 851 07 Bratislava, IČO: 53 375 599, zapísaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č. 156154/B (ďalej aj  „Pelias“ alebo „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Spoločnosť: Pelias, s.r.o.

Sídlo: Žltá 16/F, 851 07 Bratislava

E-mail: info@pelias.sk

Tel.: +421 (0) 903 401 798

https://www.pelias.sk a https://www.pelias.cz

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa na internetovej stránke, a to:
 1. registrácia uchádzača o zamestnanie a/alebo klienta/inzerujúcej spoločnosti na internetovej stránke prevádzkovateľa;
 2. reakcia uchádzača na pracovné ponuky zverejnené prevádzkovateľom a poskytnutie osobných údajov v životopisoch uchádzačov;
 3. zaslanie dopytu klienta na služby poskytované prevádzkovateľom za účelom vybavenia dopytu klienta;

pričom poskytnutie osobných údajov uchádzačov/klientov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.

 • Zaradenie do internej databázy prevádzkovateľa na základe súhlasu dotknutej osoby; súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je udelený) môže byť kedykoľvek dotknutou osobou odvolaný.

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté klientom prevádzkovateľa, ktorých pracovné ponuky prevádzkovateľ zverejňuje resp. obsadzuje a inzerujúcim spoločnostiam. Klient/inzerujúca spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby iba v súlade s Nariadením a Zákonom. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté aj osobám, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, ako sú personálny konzultanti či osoby zabezpečujúce služby prevádzkovateľa v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky.

Získané osobné údaje sa budú spracúvať na území Slovenskej republiky a členských štátov EÚ.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná pre výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, najviac po dobu 3 rokov od ich získania od dotknutej osoby, resp. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.

V rámci daného účelu k spracovaniu osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu. Prevádzkovateľ nemá v úmysle získané osobné údaje spracúvať na žiadny iný účel než na ten, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Práva dotknutej osoby:

V súvislosti s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich  sa dotknutej osoby
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo namietať
 • právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas

Všetky vyššie uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť u prevádzkovateľa a to osobne alebo písomne priamo v sídle prevádzkovateľa alebo elektronicky na kontaktný e-mail prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že bola dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom.

COOKIES

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve internetovej stránky.