INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní společnost Pelias, s.r.o., se sídlem Žltá 16/F, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 375 599, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, odd .: Sro, vl. č. 156154/B, tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále také „Nařízení„) a zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon„) informuje dotčené osoby o zpracování jejich osobních údajů následovně:

Provozovatel:
Pelias, s.r.o., se sídlem Žltá 16/F, 851 07 Bratislava, IČ: 53 375 599, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, odd .: Sro, vl. č. 156154/B (dále také „Pelias“ nebo „provozovatel„)

Kontaktní údaje provozovatele:
Společnost: Pelias, s.r.o.
Adresa: Žltá 16/F, 851 07 Bratislava
E-mail: info@pelias.sk
Tel .: +421 (0) 903 401 798
https://www.pelias.sk a https://www.pelias.cz

Účel a právní základ zpracování osobních údajů:
Zpracování osobních údajů při poskytování služeb provozovatele na internetové stránce, a to:

 • registrace uchazeče o zaměstnání a / nebo klienta / inzerující společnosti na webových stránkách provozovatele;
 • reakce uchazeče na pracovní nabídky zveřejněné provozovatelem a poskytnutí osobních údajů v životopisech uchazečů;
 • zaslání dotazu klienta na služby poskytované provozovatelem za účelem vyřízení poptávky klienta;
 • přičemž poskytnutí osobních údajů uchazečů / klientů je nezbytné pro plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy.
 • Zařazení do interní databáze provozovatele na základě souhlasu dotčené osoby;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je udělen) může být kdykoli dotyčnou osobou odvolán.

Další podmínky zpracování osobních údajů:

Osobní údaje dotčené osoby mohou být poskytnuty klientům provozovatele, jejichž pracovní nabídky provozovatel zveřejňuje resp. obsazuje a inzerující společnostem. Klient / inzerující společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby pouze v souladu s Nařízením a Zákonem. Osobní údaje dotčených osob mohou být poskytnuty také osobám, které se podílejí na plnění smlouvy mezi subjektem údajů a provozovatelem, jako jsou personální konzultanti či osoby zajišťující služby provozovatele v souvislosti s provozováním internetové stránky.

Získané osobní údaje budou zpracovávány na území České republiky a členských států EU.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro výkon práv a povinností ze smluvního vztahu mezi dotyčnou osobou a provozovatelem, nejvíce po dobu 3 let od jejich získání od dotyčné osoby, resp. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dotčené osoby.

V rámci daného účelu ke zpracování osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování. Provozovatel nemá v úmyslu získané osobní údaje zpracovávat na žádný jiný účel než na ten, na který byly získány. Provozovatel přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Práva dotčené osoby:
V souvislosti s poskytnutím a zpracováním osobních údajů má dotyčná osoba následující práva:

 • právo požadovat od
 • provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na vymazání osobních údajů
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo namítat
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas

Všechny výše uvedené práva si dotyčná osoba může uplatnit u provozovatele, a to osobně nebo písemně přímo v sídle provozovatele nebo elektronicky na kontaktní e-mail provozovatele.

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla dotčena na svých právech stanovených Zákonem.

COOKIES

V souladu s § 55 odst. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje. Cookies jsou malé soubory, které se stěhují do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.) Během používání internetové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost internetové stránky. Cookies obecně nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při návštěvě internetové ztránky.