VŠEOBECNÉ OBCHODNí PODMíNKY

webového portálu https://www.pelias.sk a https://www.pelias.cz

Před zahájením využívání našich služeb si prosím pozorně přečtěte tyto všeobecné obchodní podmínky.

Obecná ustanovení

Obchodní společnost Pelias, s.r.o., se sídlem Žltá 16/F, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 375 599, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č. 156154/B (dále jako „provozovatel„) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP„), jimiž upravuje práva a povinnosti mezi provozovatelem a třetími osobami (uchazeči o zaměstnání, klienty, resp. Dalšími subjekty) – uživateli webstránky https: //www.pelias.sk a https://www.pelias.cz

(Dále také „webstránka„).

Provozovatel je ve smyslu předmětu podnikání poskytovatelem zprostředkování zaměstnání, poradenských a konzultačních služeb a v rámci předmětu podnikání je oprávněn provádět i zprostředkovatelskou činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby.

Provozovatel v následujících ustanoveních těchto VOP vymezuje účel, způsob použití a základní podmínky smluvního vztahu pro uživatele web stránky. Jiný účel vstupu a použití webstránky jak je uveden v těchto VOP se zakazuje. Provozovatel neodpovídá za škody a újmy způsobené použitím webstránky na jiný účel, než je vymezen v těchto VOP. Provozovatel neodpovídá ani za škody a újmy způsobené třetími osobami, na které uživatelé získali kontakt prostřednictvím provozované webstránky.

Pelias, s.r.o. jako provozovatel je administrátorem web stránky https://www.pelias.sk a https://www.pelias.cz

Poskytované služby

Služby poskytované provozovatelem jsou určeny pro:

  • uchazeče o práci, tj fyzické osoby hledající práci (registrace, možnost reagovat na pracovní nabídku, uložení a zpřístupnění životopisu);
  • zájemce a inzerujících společnosti jako zaměstnavatelé, kteří se snaží přijmout zaměstnance (registrace, přidání a zveřejnění pracovní nabídky, přístup do databáze životopisů);
  • zájemce / klienty o využití konzultačních a poradenských služeb provozovatele

(Dále společně jako „uživatel„)

Služby nabízené uchazečům o práci jsou bezplatné, s povinností registrace na web stránce.

Na webstránce je určen rozsah a obsah poskytovaných služeb. Uživatel může kontaktovat provozovatele a požádat o bližší vysvětlení rozsahu a obsahu služeb. Cena za služby a poplatky, které účtuje provozovatel, jsou účtovány samostatně dle ceníku nebo dle dohody s provozovatelem.

Podmínky užívání webstránky

V rámci registrace uživatel vyplní své údaje. Uživatel zaškrtnutím vymezeného políčka souhlasí se zpracováním osobních údajů a akceptuje pravidla zpracovávání osobních údajů zveřejněných na webstránce.

Uživatel odpovídá za pravdivost uvedených údajů. Uživatel nesmí zasahovat do práv jiných osob, znevažovat jejich dobré jméno, pověst ani poškozovat jejich práva. Uživatel má odpovědnost za nepravdivě uvedené údaje a uvedení provozovatele nebo třetí strany v omyl. Provozovatel nenese zodpovědnost za případně vzniklé škody způsobené nepravdivými údaji uvedenými uživateli.

Pokud se chce používat trvale odhlásit – zrušit svůj registrační účet na webstránce, zašle svůj požadavek na zrušení provozovateli e-mailem nebo písemně. O zrušení účtu provozovatel informuje uživatele. V případě, že již uživatel uzavřel smluvní vztah s provozovatelem, zrušení registrace na webstránce neznamená ukončení smluvního vztahu. Smluvní vztah může uživatel ukončit pouze postupem a z důvodů v souladu se smlouvou a právními předpisy.

Uživatelé webstránky akceptují, že na internetových stránkách provozovatele, mohou být umístěny a viditelná loga nebo reklamní oznámení provozovatele nebo jiných třetích osob. Reklamní sdělení (loga, videa, obrázky) se uveřejňují na základě smlouvy samostatně uzavřené s provozovatelem.

Vznik, změna a zánik smluvního vztahu

Pro využívání služeb provozovatele se ze strany uživatelů – zájemců o úplatné služby provozovatele a inzerujících společností jako zaměstnavatelů (dále také „klient„) vyžaduje registrace.

Klient si objednává služby provozovatele prostřednictvím uživatelského profilu nebo objednáním konkrétní služby prostřednictvím ceníku. V případě potřeby objednání služby jinak, než výše uvedenými způsoby nás prosím kontaktuje e-mailem nebo telefonicky.

Objednávka služeb provozovatele musí ze strany klienta obsahovat minimálně:

  • obchodní jméno
  • fakturační adresu
  • kontaktní údaj (telefon / email)
  • IČO, DIČ a / nebo DIČ
  • druh a období poskytnutí služby

Smluvní vztah vzniká až po potvrzení objednávky ze strany provozovatele. Smlouva je uzavřena v období trvání vybrané služby. Objednávka klienta je závazná, a její případná změna je možná pouze na základě souhlasu obou stran (klient a provozovatel).

Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení smlouvy v případě, pokud klient poruší tyto VOP, ustanovení smlouvy nebo zákonná ustanovení, v důsledku čehož vznikne provozovateli právo ukončit smlouvu. V případě předčasného ukončení smlouvy je třeba kontaktovat provozovatele s žádostí emailem nebo písemně.

V případě, že v důsledku chyby na straně klienta zanikne možnost využití služby, klientovi nevzniká nárok na vrácení částky zaplacené při objednávce.

Platební podmínky a ceny jednotlivých služeb

Ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v ceníku na webstránce. V případě, že uživatel využívá úplatné služby provozovatele, zavazuje se zaplatit řádně a včas úplatu za služby dle ceníku nebo smluvních ujednání s provozovatelem.

Faktura za objednané služby je klientovi vystavena automaticky a zaslána na klientem uvedený kontaktní údaj.

Odpovědnost za škodu

Uživatel nesmí poškozovat jméno provozovatele, šířit nepravdivé a zkreslené informace třetím osobám, a nesmí vyvíjet činnost, aby jakýmkoliv způsobem poškodil provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost údajů uvedených uživateli v databázi životopisů. Provozovatel není odpovědný za nalezení uchazeče a jeho setrvání na pracovní pozici a také neodpovídá za nalezení práce pro uchazeče a jejich trvání. Provozovatel neodpovídá za škodu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout využíváním pracovního portálu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat. Provozovatel nemá žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacích údajů neoprávněnou osobou a ani za žádné jiné škody a případné nároky třetích stran způsobené v důsledku takového zneužití.

Klient je povinen chránit všechny osobní údaje, které získal prostřednictvím pracovního portálu na webstránce a také je povinen ochraňovat údaje před zpřístupněním nebo poskytnutím jiné osobě nebo její jakékoliv zveřejnění. Klient odpovídá za všechny škody způsobené porušením těchto podmínek.

Při používání webstránky se očekává znalost technických možností internetu a všeobecná zručnost všechny uživatele webstránky. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za viry nebo jiné napadení počítačového systému nebo jiných technických zařízení uživatelů této stránky. Provozovatel neodpovídá za škody, které byly způsobeny chybným připojením na portál.

Reklamace

V případě vady poskytovaných služeb může uživatel reklamovat u provozovatele vadu služby neprodleně po zjištění vady, nejpozději do 14 dnů od kdy uživatel zjistil vadu nebo vadu zjistit mohl. Provozovatel prověří uvedené skutečnosti a neprodleně sdělí uživateli svá zjištění a způsob nápravy vady, nejpozději do 10 dnů od přijetí reklamace.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 CFU a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Základní zásady ochrany osobních údajů uživatelů webstránky a informace o jejich právech jsou uvedeny na stránkách jako Informace o zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Uživatel se zavazuje při užívání webstránky a služeb provozovatele dodržovat všechna ustanovení těchto VOP.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto VOP. Vydáním nových VOP nebo změnou VOP provozovatelem ztrácejí staré VOP platnosti dnem zveřejnění nových VOP nebo změn VOP na webstránce.

Vztahy, které nejsou upraveny v těchto podmínka se řídí platnými legislativními předpisy České republiky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2021.

Kontaktní údaje provozovatele:

Společnost: Pelias, s.r.o.

Adresa: Žltá 16/F, 851 07 Bratislava

E-mail: info@pelias.sk

Tel .: +421 (0) 903 401 798

https://www.pelias.sk a https://www.pelias.cz