SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dávam svoj súhlas spoločnosti Pelias, s.r.o., so sídlom Žltá 16/F, 851 07  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 375 599, zapísaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č. 156154/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“), na spracúvanie mojich osobných údajov uvedených v registrácii, reakcii na pracovnú ponuku a v životopise a jeho prílohách za účelom zaradenia, správy a uchovávania do internej databázy uchádzačov o zamestnanie vedenej u prevádzkovateľa a výberu vhodného uchádzača pre partnerskú/inzerujúcu spoločnosť, ako i na poskytnutie mojich osobných údajov partnerskej/inzerujúcej spoločnosti a osobám, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Doba platnosti súhlasu je 3 roky od získania osobných údajov od dotknutej osoby. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať u prevádzkovateľa, a to písomne alebo osobne priamo v sídle prevádzkovateľa, alebo elektronicky na kontaktný e-mail prevádzkovateľa.