SOUHLAS DOTYČNÉ OSOBY

Jako dotyčná osoba ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dávám svůj souhlas společnosti Pelias, s.r.o, se sídlem Žltá 16/F, 851 07  Bratislava , Slovenská republika, IČO: 53 375 599, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, odd .: Sro, vl. č. 156154/B (dále také „provozovatel“), na zpracování mých osobních údajů uvedených v registraci, reakci na pracovní nabídku a v životopisu a jeho přílohách za účelem zařazení, správy a uchovávání do interní databáze uchazečů o zaměstnání vedené u provozovatele a výběru vhodného uchazeče pro partnerskou / inzerující společnost, jakož i na poskytnutí mých osobních údajů partnerské / inzerující společnosti a osobám, které se podílejí na plnění smlouvy mezi subjektem údajů a provozovatelem. Doba platnosti souhlasu je 3 roky od získání osobních údajů od dotčené osoby. Při zpracování osobních údajů nedochází k přeshraničnímu přenosu osobních údajů do třetích zemí. Tento souhlas může dotyčná osoba kdykoli odvolat u provozovatele, a to písemně nebo osobně přímo v sídle provozovatele, nebo elektronicky na kontaktní e-mail provozovatele.